Ga naar de belangrijkste inhoud.
Begin van de belangrijkste inhoud.

Privacy policy

Dit privacybeleid beschrijft de privacypraktijken voor ECHO, a division of WALKIE TALKIE, op de website (hierna: het “Privacybeleid“). Aangezien wij ons ertoe verbinden om jouw persoonsgegevens te beschermen, leggen wij in dit Privacybeleid uit hoe wij jouw persoonsgegevens zullen behandelen. Dit in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en bijgewerkt, en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, vanaf het moment van inwerkingtreding ervan (hierna de “Privacywet”). Dit Privacybeleid stelt ons in staat open en transparant te zijn, zodat je zinvolle keuzes kunt maken over het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Ons privacybeleid legt uit:

 • welke persoonsgegevens worden verzameld;
 • hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en met wie deze kunnen worden gedeeld;
 • welke rechten je hebt met betrekking tot de verzamelde informatie.

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door WALKIE TALKIE, een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersnieuwstraat 142a, 9000 Gent en gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0607875838.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. De meest recente versie van ons Privacybeleid zal steeds beschikbaar zijn op onze Website. Dit Privacybeleid werd voor het laatst herzien en bijgewerkt op 15 november 2017.

Door gebruik te maken van onze website geef je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verzamelen voor de doeleinden zoals aangegeven in dit Privacybeleid.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens die jij ons geeft: bijvoorbeeld je naam, adres, e-mail, telefoonnummer wanneer je deze informatie invult in het contactformulier en eventuele aanvullende informatie als gevolg van de aankoop van onze diensten.
 • Persoonsgegevens die we verkrijgen door jouw gebruik van onze website of diensten:
  • Loginformatie: wij slaan een aantal gegevens op in serverlogs die onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit:
   • Internet Protocoladres;
   • Browserinformatie;
   • De externe website die je heeft doorverwezen;
   • De pagina’s die je bezocht op onze website;
   • Tijd en datum van elke door jouw bezochte pagina;
   • Details over hoe jij onze diensten gebruikt.
  • Apparaatinformatie: we kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen, bijv. serienummer, hardwaretype, versie, enz.
  • Lokale opslag: met behulp van browserwebopslag, applicatiegegevenscaches en andere mechanismen op je apparaat kunnen we jouw gegevens (inclusief persoonsgegevens) verzamelen en opslaan
  • Cookies: we gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om je aangepaste voorkeuren te onthouden (bv. taal), … (voor meer informatie over wat cookies zijn en hun gebruik, verwijzen we je graag naar ons cookiesbeleid).

HOE VERKRIJGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verkrijgen deze gegevens via alle middelen waarmee we met jou in contact zijn geweest: via e-mail, via telefoongesprekken, live gesprekken, inschrijving op onze nieuwsbrief, visitekaartjes die wie van jou hebben gekregen, …

HOE GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten te verlenen, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren, en om nieuwe diensten te ontwikkelen. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, zolang je de functie of functie bekleedt waarvoor wij contact met jou opnemen.

Met jouw toestemming (artikel 6A Privacywet) kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om:

 • met jou te communiceren, namelijk door te reageren op jouw sollicitatie;
 • het gebruik van onze diensten aan jou te promoten op de website;
 • met jou te communiceren in het licht van pers- of influencerbenaderingen/projecten
 • jou persberichten of nieuwsbrieven te sturen

WE ZULLEN JOUW PERSOONSGEGEVENS ALLEEN DELEN:

 • Met jouw toestemming: we zullen persoonsgegevens alleen met jouw toestemming delen met andere bedrijven dan WALKIE TALKIE. Houd er rekening mee dat als je op een social media button klikt, de social media provider je persoonlijke gegevens kan verzamelen. In dat geval is het privacybeleid van die provider van toepassing.

 • Om juridische redenen: we kunnen persoonsgegevens delen om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of om een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie op te volgen.
 • Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken: deze entiteiten mogen de persoonsgegevens alleen verwerken op onze instructie en voor de doeleinden die nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te verwezenlijken. Deze entiteiten zijn eveneens gebonden door de Privacywet.

WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN ER GENOMEN VOOR JOUW GEGEVENS?

De informatie wordt opgeslagen op een beveiligde server en Walkie Talkie verbindt zich ertoe alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om het verlies, het misbruik of de wijziging van je persoonsgegevens te voorkomen.

JOUW RECHTEN

Je mag ons steeds vragen om jou, kosteloos, te voorzien van:

 • alle persoonlijke gegevens die wij over jou hebben;
 • nadere informatie over het doel van het verzamelen van jouw persoonsgegevens;
 • aanvullende informatie over de ontvangers van jouw persoonsgegevens of categorieĆ«n ontvangers van persoonsgegevens.

Je hebt het recht om kosteloos een kopie in begrijpelijke vorm te ontvangen van alle relevante persoonsgegevens die worden verwerkt.

Alle onjuiste, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens, alsook persoonsgegevens die inbreuk maken op jouw grondrechten, zullen op jouw verzoek kosteloos worden gewist of gecorrigeerd.

Je kan ons opdragen om jouw persoonsgegevens niet te verwerken of je kunt kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (mits je daarvoor een dwingende en legitieme reden aangeeft).

Wij zullen in geen geval persoonsgegevens verwerken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of persoonsgegevens die de gezondheid of het seksleven betreffen, blijken.

CONTACTINFORMATIE
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, indien je een verzoek wilt indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te wissen, of indien je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je ons een e-mail sturen via gdpr@talkie.be. Wij zullen u de relevante informatie of een antwoord zo snel als mogelijk is verstrekken, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek in geval van een verzoek om toegang en 30 dagen na indiening in geval van een bezwaar tegen de verwerking of een verzoek om wijziging of verwijdering.

Unsupported Browser

To manage privacy settings you must use a more modern browser and enable Javascript.